Skip to main content

Dotacje Unijne

Tytuł projektu

„Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania”

Cel

Cel projektu to dostarczenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie opracowania technologii wytwarzania anatomicznie dopasowanych hybrydowych płyt balistycznych z materiałów włóknistych, w tym modyfikowanych, o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.
Ścieżka projektowa będzie realizowania w trzech obszarach:
 1. modelowania kształtu płyt balistycznych minimalizujących fizjologiczne skutki udaru – obszar produktowy (koncepcja formy produktowej);
 2. zapewnienia trwałego połączenia włóknistych materiałów balistycznych charakteryzujących się różnymi parametrami przetwórczymi odpowiedzialnymi za docelowe właściwości użytkowe, w jednoetapowym procesie (obszar procesowy), m. in. poprzez:
  a) opracowanie typoszeregów nano- lub mikrowarstw na powierzchni włóknistych materiałów balistycznych (interwarstw) lub/i jednorodnych kompozytów balistycznych, pozwalających na trwałe łączenia różnych materiałów włóknistych oraz formowanie różnorodnych włóknistych kompozycji hybrydowych,
  b) zaprojektowanie i wytworzenie demonstracyjnej linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie hybrydowych płyt balistycznych z włóknistych materiałów balistycznych o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.
 3. screeningu surowcowego (obszar surowcowy), polegającej na wytypowaniu włóknistych materiałów balistycznych.

Efekt Projektu

Planowane efekty Projektu obejmą m.in.
Efekty społeczne: Należy spodziewać się, że wprowadzenie kolejnych udoskonaleń w zakresie wyrobów balistycznych będzie pozytywnie wpływało na poprawę bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i odczucie bezpieczeństwa społecznego (efekt: czuję się chroniony – częściej i efektywniej reaguję; obserwują efektywną reakcję – mam większe poczucie bezpieczeństwa. Analiza efektu BABT w warunkach symulowanych pozwoli na opracowanie wytycznych w zakresie konstrukcji wkładów balistycznych opartych o materiały opracowane w projekcie, które obniżą ryzyko poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych użytkowników końcowych. Wdrożenie do praktyki przemysłowej wiedzy wypracowanej w czasie oceny efektu BABT oraz wytycznych w zakresie konstrukcji osłon osobistych pozwoli na efektywne niwelowanie ryzyka urazów narządów wewnętrznych użytkownika końcowego. Komercjalizacja proponowanego w projekcie rozwiązania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co przyniesie z pewnością wzrost zatrudnienia oraz poszukiwanie przez przedsiębiorstwa osób posiadających kwalifikacje z zakresu tzw. wysokich technologii.

Efekty środowiskowe: Zakłada się, że opracowane technologie będą co najmniej neutralne dla środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami projektu zostanie ograniczone zużycie surowców (obniżenie masy wyrobu) oraz, ewentualnie, zmniejszone zużycie energii w procesie wytwarzania kompozytów.

Efekty niemierzalne:
 1. zwiększenie aktywności współpracy ponadregionalnej pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcą uczestniczącymi w projekcie,
 2. zdynamizowanie wymiany oraz rozszerzenie wiedzy, dobrych praktyk laboratoryjnych i badawczych pomiędzy Partnerami projektu,
 3. zwiększenie stopienia innowacyjności przedsiębiorstwa, biorącego udział w projekcie,
 4. poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej osób uczestniczących w projekcie w zakresie projektowania innowacyjnych wyrobów balistycznych,
 5. nowe zasoby wiedzy w zakresie projektowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, w tym także w zakresie oceny zagrożeń wynikających z efektu BABT.
Wartość projektu: 2.396 237,55 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1.957 763,55 zł

Tytuł projektu

„Opracowanie nowoczesnego systemu maskowania zabezpieczającego przed wykryciem wielozakresowym, szczególnie najnowszymi czujnikami kamer hiperspektralnych, przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii produkcyjnych”

Cel

Celem Projektu jest opracowanie nowoczesnego systemu maskowania zabezpieczającego przed wykryciem wielozakresowym, szczególnie najnowszymi czujnikami kamer hiperspektralnych, co będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor wojskowy.

Efekt Projektu

Realizacja projektu umożliwi Spółce opracowanie nowatorskiego systemu maskowania. Dzięki wdrożeniu opracowanych rozwiązań nastąpi dywersyfikacja produkcji o produkty posiadające właściwości dotychczas nieoferowane przez Wnioskodawcę. Jednocześnie nie zmieni się przedmiot dotychczasowej działalności Beneficjenta.
Wartość projektu: 3.976.091,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2.353.444,62 zł

Tytuł projektu

„Przeprowadzenie prac B+R przez Spółkę MIRANDA Sp. z o.o. mających na celu opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii obróbki powierzchniowej zimną plazmą płaskich wyrobów włókienniczych.”

Cel

Celem Projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii obróbki powierzchniowej zimną plazmą płaskich wyrobów włókienniczych cechujących się wysokimi właściwościami fizykochemicznymi.

Efekt Projektu

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora włókienniczego w perspektywie roku 2023 poprzez opracowanie i późniejsze wprowadzenie na rynek innowacji technologicznych i procesowych przyjaznych dla środowiska w sektorze włókienniczym. W efekcie realizacji projektu Beneficjent dokona opracowania nowych produktów – płaskich wyrobów włókienniczych cechujących się wysokimi właściwościami fizykochemicznymi oraz zastosuje procesy ich uszlachetniania, które pozwolą na zmniejszenie energochłonności oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery w fazie produkcji.
Wartość projektu: 2.038.690,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 910.246,00 zł
Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym aneksem nr UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-13, UDA-POIG.04.01.00-30- 108/09-13 do umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-00, UDAPOIG. O4.01.00-30-108/09-00 z dnia 25-10-2010 r. realizowanej w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013 całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 11 579 227,21 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia jeden groszy).

Dofinansowanie otrzymane w związku z realizacją Projektu: 3 687 183,21 zł, w tym udział Unii Europejskiej: 3.134.105,72 zł.

Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że związku z zawarciem w dniu 26-06-2014 roku aneksu nr UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-09, UDA-POIG.04.01.00-30-108/09- 09 do umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-00, UDA-POIG.O4.01.00-30- 108/09-00 z dnia 25-10-2010 r. realizowanej w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 zmianie uległ całkowity koszt realizacji Projektu i wynosi on obecnie: 11 576 099,92 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).

Udział Unii Europejskiej wzrósł do kwoty: 3 687 183,21 zł.

Wzrost nakładów w projekcie związany jest z zakupem komory bezechowej radarowej wraz z wyposażeniem.

Komora bezodbiciowa (bezechowa) służy do prowadzenia badań w zakresie skuteczności maskowania przed wykryciem za pomocą fal elektromagnetycznych zarówno sprzętu jak i ludzi.

Jest to pomieszczenie ekranowane elektromagnetycznie, którego ściany, sufit i podłoga pokryte są materiałem pochłaniającym energię elektromagnetyczną. Zapewnia to całkowitą niezależność od zewnętrznych pól elektromagnetycznych, a co za tym idzie pozwala na prowadzenie badań w warunkach zapewniających powtarzalność wyników. Komora wyposażona jest w urządzenia nadawczo-odbiorcze pracujące w zakresie częstotliwości 0,5-110 GHz. Taka konfiguracja pozwala na przeprowadzenie badań wyrobów kamuflażowych w pełnym zakresie częstotliwości jakim dysponują nowoczesne urządzenia do wykrywania przeciwnika na polu walki.

Przeprowadzając badania danego materiału pod kątem ilości promieniowania elektromagnetycznego, które podlega trzem zjawiskom: pochłaniania, odbicia i transmisji można w odpowiedni sposób zaprojektować wyrób zgodny z oczekiwanymi parametrami. Konfiguracja sprzętu pozwala również na wykonanie zobrazowania ISAR obiektu referencyjnego oraz układu obiekt referencyjny wraz z badanym kamuflażem, co daje możliwość w miarę dokładnego oszacowania sygnatury radarowej maskowanego obiektu. Można też dość precyzyjnie określić efekt obniżenia RCS zastosowanej bariery elektromagnetycznej.

Zamontowana w komorze bezodbiciowej obrotnica daje możliwość uzyskania zobrazowań w zakresie od 0º -360º modelu pojazdu oraz modelu pokrytego kamuflażem, natomiast prowadnice pozwalające na przesuw anten nadawczo-odbiorczych w kierunku pionowym i poziomym, umożliwiają również ocenę skuteczności maskowania z tzw. „lotu ptaka”.

Wyżej opisana komora skraca w sposób znaczący czas potrzebny do opracowania konkretnego rozwiązania wyrobu maskującego, pozwala na zasymulowanie parametrów zbliżonych do rzeczywistych, co daje możliwość wyeliminowania kosztownych i czasochłonnych badań poligonowych.

Miranda Sp. z o. o. Informuje, iż uzyskała dofinansowanie w ramach: Działania 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 i Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz podpisała umowę na realizację projektu pod tytułem:

Opracowanie koncepcji i wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego

Nazwa beneficjenta : Miranda Sp. z o.o.
Wartość projektu : 9 570 460,00 PLN
Udział Unii Europejskiej : 3 045 525,00 PLN
Okres realizacji : 2009 – 2015
Miejsce realizacji : ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek, Woj. Wielkopolskie

Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji i wdrożenie technologii pozwalającej na produkcję materiałów maskujących mało- i wielkogabarytowych z zastosowaniem dedykowanego kamuflaż pikselowego. Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych pozwalających na wypracowanie i weryfikację technologii oraz na jej przystosowanie i wdrożenie na potrzeby seryjnej produkcji.

Celem projektu jest w pierwszej kolejności opracowanie metody pozyskiwania, z cyfrowych zdjęć terenu, wzoru kamuflażu i technologii naniesienia go na pokrycie maskujące i wyekwipowanie żołnierzy. Opracowana, w wyniku planowanych prac badawczo-rozwojowych, metoda tworzenia kamuflażu pikselowego pozwoli na wykonywanie, dedykowanych dowolnym typom krajobrazu, kamuflaży pikselowych w zakresie maskowania mało- i wielkogabarytowego.

Po pozytywnej weryfikacji osiągniętych efektów przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, Spółka wprowadzi na rynek innowacyjne produkty – ekwipunek oraz pokrycia maskujące, które zmniejszą wykrywalność przed różnymi rodzajami rozpoznania. Produkty będą oferowane służbom mundurowym (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, jednostki specjalne) oraz w sektorze pozabudżetowym (m.in. firmy zajmujące się ochroną, bezpieczeństwem i dozorem).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytania w sprawie realizacji projektu można kierować na adres: [email protected]

Dalsze informacje o dostępnych środkach z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można uzyskać:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Portal Funduszy Europejskich
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zapytania ofertowe


2015


Załącznik nr. 1 do Zapytanie ofertowe dotyczące specjalistycznych maszyn szwalniczych do wytwarzania materiałów maskujących.

Zapytanie ofertowe dotyczące specjalistycznych maszyn szwalniczych do wytwarzania materiałów maskujących.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące barwiarki ciśnieniowej o napędzie wodnym

Request for Quote for High Temperature Rope Dyeing Machine

Zapytanie ofertowe dotyczące „Komputerowego systemu automatycznego rozkroju materiałów wraz z kompatybilnym stołem do automatycznego cięcia projektowanych wyrobów”

Request for Quote Computerized Automated Textile Cutting System Equipped with a Compatible Automated Cutting Table for Cutting Designed Products

 

2014


Zapytanie ofertowe dotyczące „Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem”
Zapytanie ofertowe dotyczące „Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem – wymagania techniczne”
Załącznik 1 dotyczący „Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem”
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego dotyczącego „Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem”
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego dotyczącego „Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem (2)”
Przedłużenie terminu dla zapytania ofertowego dot. Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem

Request for Quote Equipped RADAR anechoic test chamber
Request for Quote Equipped RADAR anechoic test chamber – technical requirements
Addendum 1 to Equipped RADAR anechoic test chamber
Questions and Answers To Request for Quote Equipped RADAR anechoic test chamber
Questions and Answers To Request for Quote Equipped RADAR anechoic test chamber (2)
Extension of deadline For Equipped RADAR anechoic test chamber


Zapytanie ofertowe dotyczące „Komory do badań przyspieszonego starzenia z lampami UV”
Zapytanie ofertowe dotyczące „Urządzenia do badań starzeniowych z lampą ksenonową”
Zapytanie ofertowe dotyczące „Urządzenia do pomiaru wodoszczelnosci płaskich wyrobów włókienniczych (pentorometru)”
Zapytanie ofertowe dotyczące „Kamery termowizyjnej”
Zapytanie ofertowe dotyczące „Spektrofotometru wraz z kulą całkującą”
Zapytanie ofertowe dotyczące „Naboru na stanowisko Specjalisty Technologa”
Zapytanie ofertowe dotyczące „Wysokiej jakości włókno węglowe”
Zapytanie ofertowe dotyczące „Zrywarki do badania materiałów włókienniczych”
Zapytanie ofertowe dotyczące „Barwiarki laboratoryjnej”